مسابقه کتابخوانی به مناسبت نیمه شعبان

*از زدن چند گزینه در یک سوال پرهیز کنید زیرا به عنوان پاسخ غلط تلقی میگردد.