برچسب: سخنراني

۰

سخنراني مهندس چمران درآخرين روزبرنامه شب خاطره پايگاه بسيج امام جعفرصادق(ع)

در آخرين روز برنامه شب خاطره در تاريخ 5/7/93 پايگاه ميزبان رييس شوراي اسلامي شهر تهران جناب آقاي مهندس چمران بود. در اين برنامه ايشان در خصوص خاطراتي از جنگ و همچنين جانفشاني هاي...

سخنراني دكتر حسين طلا نماينده محترم مجلس ۰

سخنراني دكتر حسين طلا نماينده محترم مجلس درچهارمين روز برنامه شب خاطره پايگاه بسيج امام جعفرصادق(ع)

درشب چهارم برنامه درتاريخ 4/7/93 پايگاه ميزبان دكتر حسين طلا نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي بود. ايشان در ابتداي صحبت هاي خود از فداكاري هاي رزمندگان در جبهه ها مطالبي رابيان فرمودند و در...