برچسب: مهندس چمران

۰

سخنراني مهندس چمران درآخرين روزبرنامه شب خاطره پايگاه بسيج امام جعفرصادق(ع)

در آخرين روز برنامه شب خاطره در تاريخ 5/7/93 پايگاه ميزبان رييس شوراي اسلامي شهر تهران جناب آقاي مهندس چمران بود. در اين برنامه ايشان در خصوص خاطراتي از جنگ و همچنين جانفشاني هاي...